e-aureus.pl

Bogusław Paź (red.)

"Prawda historyczna a prawda polityczna w badaniach naukowych. Ludobójstwo na kresach południowo-wsch"

Cena: 36 zł

Wydanie: Kraków 2015, s. 476, format B5, oprawa miękka

ISBN 978-83-60741-60-3

Katalogi:

SPIS TREŚCI

Podziękowania 7
Słowo wstępne 9
Foreword 14

WPROWADZENIE
Bogusław Paź, Pojęcie prawdy historycznej — determinanty filozoficzne i polityczne 21

I. KRESY POŁUDNIOWO-WSCHODNIE RZECZYPOSPOLITEJ I ICH ZAGŁADA

Stanisław Srokowski, Kultura i zagłada polskich Kresów południowo-wschodnich 67
Karel C. Berkhoff, „Akcja wyniszczenia Polaków” 79

II. LUDOBÓJSTWO I ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI JAKO KWALIFIKACJE PRAWNE
DZIAŁAŃ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW Z OUN-UPA I SS „GALIZIEN” NA TERENIE KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH II RP

Dorota Cebrat, Informacja o śledztwie w sprawie ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-1945 na terenie województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego 101
Piotr Zając, Informacja odnośnie do oceny karnoprawnej zdarzeń na terenie ówczesnego województwa wołyńskiego z lat 1939-1945 w oparciu o ustalenia śledztwa OKŚZpNP w Lublinie 103
Waldemar Szwiec, Informacja o śledztwie w sprawie ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1945 na terenie Huty Pieniackiej 117

III. KŁAMSTWO PRZEMILCZENIA

Bogusław Paź, Przemilczenie jako radykalna forma kłamstwa historycznego. Filozoficzna analiza zjawiska przemilczenia w kontekście ludobójstwa na Kresach 129
Czesław Partacz, Przemilczane w ukraińskiej historiografii przyczyny ludobójstwa popełnionego przez OUN-UPA na ludności polskiej 147
John-Paul Himka, Refleksje żołnierza Ukraińskiej Powstańczej Armii. Pamiętnik Ołeksandra Powszuka (1943-1944) 179
Per A. Rudling, Szkolenie w mordowaniu: Schutzmannschaft Battalion 201. i Hauptmann Roman Szuchewycz na Białorusi w 1942 roku 191
Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Polsko-ormiańskie miasto Kuty nad Czeremoszem — rozwój i zagłada 213
Aleksandr Diuków, „Kwestia żydowska” w planach OUN-UPA 227

IV. MARTYRIA, CZYLI MĘCZEŃSTWO I ŚWIADECTWO

Mieczysław Albert Krąpiec, Cień nieosądzonych zbrodni 239
Mirosław Hermaszewski, Tragiczna marcowa noc 1943 roku 243
Jan Kulmanowski, „Podeszło do mnie trzech Ukraińców i zaczęli mnie kłuć bagnetami” (relacja byłego mieszkańca kolonii Ugły na Wołyniu) 253
Amelia Mamczar, „Albo mnie zastrzel, albo mnie wypuść, niech nie palę się żywcem z tymi dziećmi” (relacja mieszkanki kolonii Pendyki na Wołyniu) 257
Stefania Kamińska, Ultimatum banderowców i „pomoc” Sowietów (relacja świadka zbrodni we wsi Prosowce w województwie tarnopolskim) 263
Stanisław Pielichowski, „Cudem udało się mi ujść z życiem” (relacja mieszkańca wsi Herbutów w województwie stanisławowskim) 267
Wojciech Orłowski, Dowody zbrodni dokonanych przez Ukraińską Powstańczą Armię na ludności polskiej w powiecie Brody. Przypadek Włodzimierza Czerniawskiego, dowódcy kurenia UPA z Czernicy pow. Brody 271
Romuald Niedzielko, O Ukraińcach ratujących Polaków skazanych na zagładę przez OUN-UPA 285

V. PAMIĘĆ I PRAWDA HISTORYCZNA. KWESTIA TZW. POLITYKI HISTORYCZNEJ

Ewa M. Thompson, Postmodernizm i europejska pamięć 303
Ewa Siemaszko, Stan badań nad ludobójstwem dokonanym na ludności polskiej przez Organizację Nacjonalistów Ukraińskich i Ukraińską Powstańczą Armię 319
Lucyna Kulińska, Problem rozliczenia i osądzenia zbrodni OUN-UPA, SS „Galizien” i innych kolaboracyjnych formacji ukraińskich przez demokracje zachodnie podczas „zimnej wojny” 345
Tomasz Rola, Obraz OUN-UPA i ludobójstwa na Kresach na współczesnej Ukrainie 365

VI. LUDOBÓJSTWO NA KRESACH POŁUDNIOWO-WSCHODNICH II RP
Z PERSPEKTYWY UKRAIŃSKIEJ HISTORIOGRAFII

Aleksiej Martynow, Ukraińska policyjna kolaboracja w kontekście fałszowania historii wojny światowej. Wstęp do tematu 371
Adolf Kondracki, Wołyńska tragedia oczyma naukowców niepodległej Ukrainy 391
Ihor Iljuszyn, UPA i AK. Konflikt wojskowo-polityczny na Ukrainie Zachodniej (Wołyń i Galicja Wschodnia) w latach II wojny światowej 397
Andrzej Zięba, Szeptycki w Europie Hitlera 405

Autorzy tomu
Authors
Indeks osobowy
Indeks miejscowości
Indeks rzeczowy


HISTORICAL TRUTH AND POLITICAL TRUTH IN THE SCIENTIFIC RESEARCH.
TНЕ GENOCIDE ON THE SOUTH EASTERN POLISH BORDERLANDS IN 1939-1946

CONTENTS

Acknowledgments 7
Słowo wstępne 9
Foreword 14

INTRODUCTION
Bogusław Paź, The notion of historical truth — philosophical and political determinants 21

I. THE SOUTH-EASTERN BORDERLANDS OF THE SECOND POLISH REPUBLIC
AND THEIR DESTRUCTION

Stanisław Srokowski, The culture and destruction of the Polish south-eastern Borderlands 67
Karel C. Berkhoff, The „Action to Destroy the Poles” 79

II. GENOCIDE AND CRIME AGAINST HUMANITY AS LEGAL CATEGORIES
OF THE ACTIONS OF THE UKRAINIAN NATIONALISTS FROM THE OUN-UPA AND SS “GALIZIEN” IN THE POLISH SOUTH-EASTERN BORDERLANDS

Dorota Cebrat, Information concerning the investigation into the genocide committed by the Ukrainian nationalists between 1939 and 1945 in the provinces of Lviv, Tarnopol and Stanisławów 101
Piotr Zając, Information concerning the classification under criminal law of the events that occurred in the province of Volhynia in 1939-1945 on the basis of findings of the investigation carried out by the regional branch of the Commission for the Prosecution of Crimes against the Polish Nation in Lublin 103
Waldemar Szwiec, Information concerning the investigation into the genocide committed by the Ukrainian nationalists between 1939 and 1945 in the village of Huta Pieniacka 117

III. THE LIE OF CONCEALMENT

Bogusław Paź, Concealment as a radical form of historical lie. A philosophical analysis of concealment in the context of genocide in the Borderlands 129
Czesław Partacz, The concealed truth about the causes of genocide committed by the OUN-UPA against the Poles in Ukrainian historiography 147
John-Paul Himka, Reflections of a Soldier in the Ukrainian Insurgent Army: The Diary of Aleksander Povshuk, 1943-1944 179
Per A. Rudling, Schutzmannschaft Battalion 201 and Hauptmann Roman Shukhevych in Belarus 1942 191
Tadeusz Isakowicz-Zaleski, The Polish-Armenian town of Kuty on the Cheremosh River development and destruction 213
Aleksandr Diukow, The “Jewish issue” in OUN-UPA’s plans 227

IV. MARTYRIA, OR MARTYRDOM AND TESTIMONY

Mieczysław Albert Krąpiec, The shadow of crimes that were not put to trial 239
Mirosław Hermaszewski, The tragic March night in 1943 243
Jan Kulmanowski, “Three Ukrainians came up to me and began to poke me with bayonets” (an account by a former resident of the Ugły settlement in Volhynia) 253
Amelia Mamczar, “Either shoot me or let me out, don’t let me burn alive with those children” (an account by a former resident of the Pendyki settlement in Volhynia) 257
Stefania Kamińska, The Bandera men’s ultimatum and the Soviets’ “help” (an account by a witness to the murder in the Prosowce village in the Tarnopol province) 263
Stanisław Pielichowski, “I narrowly escaped with my life” (an account by a former resident of the village of Herbutów in the Stanisławów province) 267
Wojciech Orłowski, UPA members in Lower Silesia. The case of Vladimir Chernavsky, commander of a battalion from Czernica, Brody district 271
Romuald Niedzielko, On Ukrainians saving Poles condemned to death by the OUN-UPA 285

V. MEMORY AND HISTORICAL TRUTH. THE ISSUE OF THE SO-CALLED HISTORICAL POLICY

Ewa M. Thompson, Postmodernism and European Memory 303
Ewa Siemaszko, State of research conducted in Poland into genocide committed by the OUN-UPA 319
Lucyna Kulińska, The problem of accountability for and trying the crimes by members of the OUN-UPA and SS “Galizien” during the “cold war” 345
Tomasz Rola, The image of the OUN-UPA and genocide committed in the Borderlands in contemporary Ukraine 365

VI. GENOCIDE IN THE POLISH SOUTH-EASTERN BORDERLANDS FROM THE PERSPECTIVE OF UKRAINIAN HISTORIOGRAPHY

Aleksiej Martynow, Introduction to the subject of Ukrainian police collaboration in the context of falsification of the history of World War II 371
Adolf Kondracki, The Volhynia tragedy in the eyes of scholars from independent Ukraine 391
Ihor Iljuszyn, UPA (Ukrainian Insurgent Anny) and AK (Home Army). The Ukrainian-Polish military-political conflict in Western Ukraine (Volhynia and Eastern Galicia) during the Second World War 397
Andrzej A. Zięba, Szeptycki in Hitler’s Europe 405

Autorzy tomu
Authors
Name index
Place index
Subject index


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl