e-aureus.pl

Stanisław Buda

"Historia filozofii jako pamięć"

Cena: 28 zł

Wydanie: Kraków 2022, s. 328, Format: 135 x 210

ISBN 978-83-65765-46-8

Katalog: Główny


1. Władysław Stróżewski: być pięknie
2. Absolut
3. Miedzy filozofią i historią
4. Historia filozofii jako pamięć
5. Czy „prawda” doczeka się prawdy?
6. Pomiędzy etosem a światem
7. Czas w przedmiotach – przedmioty w czasie
8. Problem ramy a rama problemu
9. Bezpieczeństwo czy pokój?
10. Praca socjalna – kwestie definicyjne
11. Człowieczeństwo, czyli symbolizowanie
12. Inny – Drugi – Ty – Ja
13. Wzrastać w godności
14. Wiara mądra – mądrość wierna
15. „Jeden drugiego brzemiona noście” – solidarność, współodpowiedzialność, miłość
16. Trzy fundamenty rodziny
17. Idąc percią…
18. Przejeść życie, świat i samych siebie…
19. Honor górala
20. Góralska wiara


Dlaczego dla filozofa tak ważne jest studiowanie historii filozofii? Jaki jest mechanizm filozoficznej krytyki, która powoduje dezaktualizację pewnych idei, a więc filozoficzny postęp? Odpowiedzi na tego typu pytania winny nawiązywać do intuicji, że filozofowanie, tak jak i nasze życie, nie polega na osiąganiu celów, lecz raczej ma charakter bezkresnej drogi. Bez pamiętania o tym, skąd i po co wyruszyliśmy i co przeszliśmy, nie wiedzielibyśmy, gdzie się znajdujemy, trudno też byłoby nam zdecydować, w którym kierunku mamy podążać.

Zarysowaną w książce koncepcję pamięci, której istotnym rysem jest dokonywanie aksjologicznej rekonstrukcji i negacji własnej zawartości, należałoby więc konkretyzować przede wszystkim w związku z filozoficzną koncepcją osoby ludzkiej. Niezależnie od tego należałoby precyzować jej funkcjonowanie na gruncie nauk humanistycznych i społecznych. Czym innym jest na przykład rozważana przez filozofa pamięć konstytuująca osobę, czym innym natomiast rozważana przez socjologa pamięć konstytuująca funkcjonującą w ramach różnych zbiorowości jednostkę ludzką. Dla naszych celów priorytetem pozostają kwestie stricte filozoficzne. (...) Zbadania wymagałaby zwłaszcza dość wyraźnie nasuwająca się w toku przedstawionych rozważań hipoteza, że filozoficzne badanie mechanizmu funkcjonowania pamięci osoby winno pozostawać w najściślejszym związku z badaniem funkcjonowania pamięci w sensie metafilozoficznym.


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl