e-aureus.pl

Bogusław Paź

"Transformacja metafizyki w ontologię na przełomie XVII i XVIII wieku"

tytuł czasowo niedostępny

Cena: 0 zł

Wydanie: Kraków 2013, format A5, s. 286

ISBN 978-83-60741-56-6

Katalogi:


SPIS TREŚCI

Główna idea pracy 17
Część pierwsza. Wprowadzenie 25

Rozdział pierwszy. Arystotelesowsko-scholastyczny słownik „bytu” 25
I. Terminologiczno-pojęciowa struktura scholastycznej metafizyki
II. Dzieje nazw „metafizyka” i „ontologia”

Część druga. Esencjalizm. arystotelesowsko-scholastyczna metafizyka 38

Rozdział pierwszy. Scholastyka katolicka a ontologia nowożytna 39
I. Metafizyka realnej istoty i tematyzacja jej struktur
II. Scholastyka polska
1. Wprowadzenie: recepcja hiszpańskiej scholastyki w Polsce.
2. Jan Morawski. Prymat bytu możliwego wobec aktualnego

Rozdział drugi. Protestancka Schulmetaphysik 63
I. Rudolf Goclenius
II. Johann Clauberg

Część trzecia. Kartezjusz: byt w horyzoncie refleksji i re-prezentacji 75

Rozdział pierwszy. Filozofia i jej miejsce na tle systemu wiedzy 75
Wstęp
I. Redefinicja (de-konstrukcja) pojęcia filozofii: praksizm i prymat technologii
1. Definicja i cele filozofii.
2. Praksizm i początki nowoczesnego nihilizmu.
II. Przedmiot filozofii: pierwsze zasady poznania.
1.Terminologiczne ustalenia i główne założenia teorii zasad
2.Pojęcie „zasad” (principia)

Rozdział drugi. Natura metafizyki na tle systemu wiedzy i poznania 89
I. Określenie metafizyki jako filozofii pierwszej
II. Epistemologiczno-krytyczny zwrot
III. Metafora drzewa i idea systemu wiedzy

Rozdział trzeci. Analiza egzystencjalna i strukturalna istoty 101
I. Rudymentarne określenie bytu
II. Istnienie jako doskonałość (perfectio) istoty. Rodzaje resp. sposoby istnienia
III. Struktura formalna istoty
IV. Istota jako podstawa bytowa i poznawcze principium
V. Różnica: istnienie – istota

Rozdział czwarty. Epistemologiczne podstawy metafizyki. Metodologiczny prymat aktu dubito (resp. cogito) i jego następstwa 123
I. S truktura aktu percepcji
II. Metodyczny sceptycyzm. Jego racje i założenia

Rozdział piąty. Cogito i res cogitans:
subiektywizm i indywidualna bytowość 146
I. Okreslenie myślenia (cogitatio)
II. Cogito
III. Analiza cogito ergo sum
IV. Istnienie (esse) w perspektywie cogito
V. „Ego autem substantia”

Rozdział szósty. Idea – korelat cogito. Byt w horyzoncie pewności
i reprezentacji 158
I. Definicja „idei”
II. Aspekt strukturalny idei: idea jako forma reprezentacji
III. Aspekt genetyczny i ontologiczny idei
IV. Ontologizm jako naczelna przesłanka metafizyki Kartezjusza.
1. Naczelna przesłanka poznania metafizycznego: realność Bytu nieskończonego
2. De-konstrukcja klasycznego pojęcia poznania
3. Pierwszeństwo nieskończoności
4. Sposób dania i poznania nieskończoności
5. Dowody na realność ideatum idei nieskończoności – Boga
V. Mathesis universalis jako prefiguracja ontologii (II)
1. Pojęcie mathesis universalis
2. Metoda
3. Przedmiot mathesis universalis: res extensa
4. Matematyczny (geometryczny) obraz świata materialnego
5. Materia jako res extensa
6. Wnioski

Część czwarta. W. Leibniz: Prymat monadologicznej metafizyki w stosunku do ontologii bytu możliwego 204
Wstęp
Rozdział pierwszy.Dwa skrajne skrzydła kartezjanizmu: ontologizm versus empiryzm 204
I. Malebranche. Egzemplaryzm i onto-teologiczne uwarunkowania poznania
1. Natura i struktura idei.
2. Reprezentacjonizm.
3. Wyróżniony status idei rozciągłości jako idee intelligible
4. Status poznawczy i ontologczny Bytu nieskończonego
5. Ontologizm i egzemplaryzm
II. Locke. „de-strukcja” istoty – przedmiotu tradycyjnej metafizyki w empiryzmie
1. Semiotyczny aspekt istoty
1.1. Definicja istoty.
1.2. Geneza struktur istotowych w poznaniu
2. Istoty realne i nominalne
3. Onto-logiczny status istot
4. (Nie-)poznawalność istot

Rozdział drugi. Radyklany panlogizm i esencjalizm 220
I. Byt, czyli istota (essentia)
II. Pluralizm egzystencjalny
III. Istnienie i sąd

Część piąta. Philosophia prima sive ontologia (Ch. Wolff) 244
I. Określenie ontologii jako nauki

Część szósta. Trasformacja ontologii w transcendentalną analitykę intelektu (I. Kant) 257
I. Krytyka racjonalistycznej ontologii z perspektywy woluntaryzmu (Ch. Crusius)
II. Transcendentalizm czy transcendentalizmy?
III. Koncepcja filozofii według Wolffa i Kanta
IV. Transcendentalizm a poznanie filozoficzne
V. Onto-teologiczna baza transcendentalizmu Wolffa i Kanta


Przejdź do Katalogu w celu dokonania zakupu.

   © Copyright 2014. e-aureus.pl Kontakt: redakcja [at] e-aureus.pl