Spis treści

 

Wstęp                                                                                                                           

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział I        

Starożytność                                                                                                               

Aksjologia płci i prakseologia społeczna w świetle pism Platona           

Płeć jako determinanta roli i pozycji społecznej według nauki Arystotelesa    

Egalitaryzm godności – czyli kilka uwag o stoicyzmie                               

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział II                                                                                                      

W kręgu myśli chrześcijańskiej                                                                                   

 

Chrześcijaństwo jako rewolucja duchowa. Udział kobiet w życiu Kościoła             

W kręgu antropologii patrystycznej                                                               

Intelektualistki w życiu monastycznym                                                 

Abelard                                                                                                          

Arystotelicy chrześcijańscy: Albert Wielki i Tomasz z Akwinu                       

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział III                                                                                                     

Na przełomie epok. Humanizm i duch religijnej odnowy                                              

 

Renesansowa wizja kobiety                                                                           

W duchu religijnej odnowy                                                                                  

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział IV                                                                                                     

Patriarchalizm i paternalizm w angielskiej myśli politycznej XVII wieku     

 

Patriarchalizm i paternalizm sir Roberta Filmera                                   

Ograniczony antypatriarchalizm Johna Locke’a                                              

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział V      

Oświecenie                                                                                                                 

 

Kobieta i mężczyzna w filozoficznej refleksji Jana Jakuba Rousseau        

Między biologią a kulturą. Relacje płci w refleksji Denisa Diderota         

Racjonalizm i radykalizm Mary Wollstonecraft                                     

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział VI                                                                                                     

Między oświeceniem a romantyzmem                                                              

 

Immanuel Kant                                                                                    

Johann Gottlieb Fichte: miłość, małżeństwo i „podwójny standard”        

Płeć w uwikłaniu społecznym. Kilka myśli z Hegla                                      

Schlegel i wczesnoromantyczna aprecjacja kobiety                                   

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział VII                                                                                        

Utylitarystyczno-liberalny profeminizm Johna Stuarta Milla                           

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział VIII  

Idea społecznej równości płci w wizjach komunistycznych i socjalistycznych           

 

Komunizm gminny                                                                                    

W kręgu refleksji marksistowskiej. Komunizm drogą wyzwolenia kobiet 

Komunizm a socjaldemokratyczna droga ku równości                                 

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział IX                                                                                                     

Metafizyka życia a płeć w dziełach Schopenhauera, Nietzschego i Weiningera      

 

Schopenhauerowska metafizyka płci                                                            

Antyfeminizm Fryderyka Nietzschego                                                    

Mizoginizm Ottona Weiningera                                                                  

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział X      

Płeć i kultura w teoretycznym ujęciu Georga Simmla                                    

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział XI     

Męskość i kobiecość w ujęciu psychoanalizy                                                  

 

Płeć  a  kształtowanie  się  osobowości w świetle prac Zygmunta Freuda

Androgynizm psychiki ludzkiej i jego znaczenie w tradycji jungowskiej     

Kontynuatorzy i krytycy                                                                                   

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział XII

Płeć w perspektywie antropologii fenomenologicznej                                          

 

Max Scheler o potrzebie i metodzie fenomenologicznego wglądu w istotę płci                    

Zagadnienie płci w fenomenologicznym ujęciu F.J.J. Buytendijka                 

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział XIII  

Myśl chrześcijańska wobec procesów emancypacyjnych                                           

 

Płeć i wychowanie w myśli pedagogicznej Edyty Stein                             

Myśl chrześcijańska a mit wiecznej kobiecości                                          

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział XIV  

Człowiek transcendujący płeć w egzystencjalistycznej wizji Simone de Beauvoir

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział XV   

Płeć kulturowa a sprawiedliwość w świetle antropologicznej refleksji Margaret Mead           

Przypisy                                                                                                          

 

Rozdział XVI  

W stronę końca wieku.  Socjobiologia i feminizmwobec problemu męskiej dominacji

 

Relacje płci w perspektywie socjobiologii                                                    

Dwa bieguny strategii antypatriarchalnej                                                        

Przypisy                                                                                                          

 

Refleksje końcowe                                                                                                         

 

Bibliografia                                                                                                                  

Indeks osób                                                                                                                

Abstract